บริษัท ไทยทราโฟ จำกัด (Thai Trafo Co.,Ltd. )  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2529 โดยมี
ีวัตถุประสงค์   เพื่อผลิต   และ  จำหน่ายหม้อแปลง
ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย สู่ตลาดภายในและ ภายนอก
ประเทศ       ภายใต้การบริหารงานของทีมวิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า      โดยมีเป้าหมายหลักใน
การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน    และ   มี
ีคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และ ทีมงาน
ทำให้   บริษัท ไทยทราโฟ  จำ กัด  เติบโตอย่างต่อ
เนื่อง   ประกอบกับ  ตลาดอุตสาหกรรมพลังงานได้
้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทางโรงงานแห่ง
แรกมีกำลังผลิตไม่เพียงพอจึงได้ย้ายฐานการผลิต
มาตั้งโรงงานแห่งใหม่ขึ้น  ณ  จังหวัด  ระยอง เพื่อ
ต้องการเพิ่มกำลังการผลิต   และ   พัฒนาคุณภาพ
ของหม้อแปลงไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2539 และ ดำเนิน
การต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในนามของ
บริษัทไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
( Thai Trafo Manufacturing Co.,Ltd.)

ทั้งนี้บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักร  และ  เครื่อง
มือทดสอบอันทันสมัย   รวมทั้งพัฒนาความรู้  และ
ความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานทุกคน     จนทำให้
้หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท           ผ่านการทดสอบ
SHORT CIRCUIT      และ   ได้รับการรับรองจาก
สถาบันทดสอบที่มีชื่อเสียงจาก     ASTA,   KEMA,
CESI

     
2529 : ก่อตั้ง บริษัท ไทย ทราโฟ จำกัด
2536 : หม้อแปลง ผ่านการทดสอบ Short Circuit จาก ASTA
2539 : ก่อตั้งโรงงานใหม่ที่ ณ จังหวัด ระยอง ในนาม บริษัท               ไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2540 : ได้รับการรับรองระบบ ISO-9002 จาก สถาบัน  BVQI
2541 : ได้รับการรับรองระบบ ISO-9001 จาก สถาบัน TIS             และ สถาบัน BVQI
2541 : หม้อแปลงผ่านการทดสอบ Short Circuit จาก ASTA
2542 : หม้อแปลงผ่านการทดสอบ Short Circuit จาก KEMA
2544 : หม้อแปลงผ่านการทดสอบ Short Circuit จาก  CESI
2545 : ได้รับการรับรองระบบ ISO-9001:2000  จาก สถาบัน              MASCI
2547:  นำระบบ Balanced Score Card & Key
            Performanced Indicators (KPIs
) มาใช้ในบริษัทฯ
2549 : พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001  และ
            นำระบบ  Enterprise Resource Planning หรือ ERP              มาใช้ในการจัดการทรัพยากร
             โดยการเชื่อมโยงข้อมูลในการปฏิบัติงานภาย
             ในองค์กร

Company Profile

ทุนจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์
กำลังการผลิต 

ขนาดของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานการผลิต

: ฿ 100 million
: Distribution Transformer
: 750 MVA per year
: 5 kVA - 20,000 kVA
  maximum voltage - 36 kV
: TIS
: IEC
: ANSI
and any other standard required
by customer
                  Company Profile (3.04 MB)
                                                                 Copyright 2006 Thai Trafo Manufacturing Transformers Allright reserved. powered by ideaconnect.