หม้อแปลงไฟฟ้าไทยทราโฟถูกผลิตและควบคุมคุณภาพ
ที่เข้มงวดทุกกระบวนการภายใต้ระบบงานบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2000 เริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุ
ุดิบตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม การตรวจสอบคุณภาพ
ระหว่างกระบวนการผลิตด้วยตัวพนักงานเองและตรวจ
สอบซ้ำโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ   การทดสอบขั้นสุดท้ายหม้อ
แปลงไฟฟ้าทุกตัวของบริษัทฯจะต้องถูกตรวจวัดและทด
สอบตามรายการดังนี้

  ความต้านทานของขดลวด
  ความต้านทานของฉนวนของขดลวด
 ค่าความสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด
  ค่าความสูญเสียเมื่อมีโหลดและค่าแรงดันอิมพิแดนซ์
  อัตราส่วนแรงดันและความสัมพันธ์ของเฟส
 ความคงทนของฉนวนแบบแยกแหล่งจ่าย
 ความคงทนของฉนวนแบบเหนี่ยวนำแรงดันเกิน
 
ความคงทนทางไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลง
  การรั่วซึมของน้ำมัน

 
   
 

วิธีการวัดและเกณฑ์การทดสอบสามารถปฏิบัติตาม
ได้ทุกมาตรฐาน เช่น ANSI, IEC, BS, DIN, JIS, TIS
หรือตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ทางบริษัทได้จัด
หาเครื่องมือ สำหรับการทดสอบเฉพาะแบบ สำหรับ
หม้อแปลงที่ออกแบบใหม่หรือลูกค้ามีความต้องการ
การทดสอบเพิ่มเติม ได้แก่

  การทดสอบความคงทนต่อแรงดันฟ้าผ่าและ
    แรงดันสวิทช์ชิ่ง
 การทดสอบอุณหภูมิเพิ่มของหม้อแปลง 
  การทดสอบดีสชาจน์บางส่วน
  การทดสอบค่าคาปาซิแตนซ์และเพาเวอร์
    แฟคเตอร์ของฉนวนหม้อแปลง

Test Procedure (160 KB)
Copyright 2006 Thai Trafo Manufacturing Transformers Allright reserved. powered by ideaconnect.