การสลิทเหล็กซิลิกอน

ด้วยเครื่องสลิทเหล็ก  ยี่ห้อ  ยอร์ก  ของบริษัทฯ  ที่มี
ีอยู่   ทำให้การออกแบบหม้อแปลงให้มีประโยชน์สูง
ที่สุดทำได้ดี เนื่องจากสามารถกำหนดหน้ากว้างของ
เหล็กซิลิกอนได้ตามผลที่คำนวณได้  และ  สามารถ
ป้อนงานสายงานตัด และม้วนเหล็กซิลิกอนได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

 

การม้วนเเกนเหล็ก

จากเทคโนโลยีใน  การลดรอยต่อ   ของ  แกนเหล็ก
ซิลิกอนให้มากที่สุด เพื่อช่วยลดการสูญเสียในแกน
เหล็ก ทางบริษัทฯจึงได้นำเข้าเครื่องม้วนแกนเหล็ก
มาผลิตแกนเหล็ก ที่ใช้กับหม้อแปลงขนาดเล็ก เพื่อ
ให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน

การตัดเเกนเหล็กซิลิกอน

สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่  ที่ต้องการค่าความ
สูญเสียในแกนเหล็กต่ำ  บริษัทฯได้ใช้เครื่องตัดเหล็ก
คุณภาพสูงของยอร์ก  จากประเทศเยอรมนีเช่นกันใน
การตัดเหล็กซิลิกอน    แบบอเมริกันสเต๊ปแล๊ป   ที่ใช้
้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ  ถูกควบคุมด้วยพนักงาน
ตัดเหล็กที่ผ่านอบรมและปฏิบัติงานมายาวนาน   จึงทำ
ให้การตัดเหล็กมีความเที่ยงตรงสูงสะดวกต่อการเรียง
แกนเหล็ก และสามารถลดความสูญเสียในแกนเหล็ก
ลงได้เมื่อเทียบกับเครื่องตัดแกนเหล็กแบบธรรมดา

 

การเรียงเเกนเหล็กซิลิกอน

ไม่ว่าหม้อแปลงขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ บริษัทฯ   มีขีด
ความสามารถในการเรียงเหล็กได้     เที่ยงตรง   สะดวก
และรวดเร็วด้วยเทคนิคของเครื่องตัดเหล็ก   ที่เจาะรูบน
แผ่นเหล็ก    ประกอบกับโต๊ะเรียงเหล็กชนิดมีไฮดรอลิก
ควบคุมร่วมกับเสาบังคับแกนเหล็ก   จึงทำให้รอยต่อของ
แผ่นเหล็กซิลิกอน แต่ละแผ่น  แต่ละมุม    มีการเกยกัน
อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้การสูญเสียในแกนเหล็ก
เป็นไปตามการออกแบบที่กำหนดไว้

Copyright 2006 Thai Trafo Manufacturing Transformers Allright reserved. powered by ideaconnect.